Vị trí và chức năng

Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư là cơ quan tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý và tổ chức thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đối với các dự án đầu tư theo hình thức PPP, BOT, BT, BTO (sau đây gọi chung là hình thức đối tác công - tư) do Bộ là Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng trình Bộ trưởng cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về thu hút đầu tư và đầu tư theo hình thức đối tác công - tư; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

2. Chủ trì xây dựng để Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền kế hoạch 5 năm, hàng năm về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

3. Chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng công bố danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư; xây dựng kế hoạch và tổ chức xúc tiến đầu tư, huy động vốn đầu tư theo hình thức đối tác công - tư phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, danh mục dự án đã được phê duyệt; phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức xúc tiến đầu tư nước ngoài.

4. Chủ trì tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quyền, nghĩa vụ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, bao gồm:

a) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền dự án đầu tư, cơ chế tài chính thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư;

b) Phê duyệt các nội dung liên quan đến lựa chọn, chấp thuận nhà đầu tư theo hình thức đối tác công - tư;

c) Tổ chức đàm phán, thương thảo hợp đồng thực hiện dự án theo hình thức đối tác công - tư.

5. Chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng quy định việc phân cấp, uỷ quyền cho Tổng cục, Cục trong việc thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

6. Theo dõi, đánh giá các dự án, định kỳ tổng hợp báo cáo Bộ trưởng về tình hình thực hiÖn và hiệu quả thu hút, sử dụng vốn đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

7. Hướng dẫn Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành xây dựng và tổng hợp danh mục, chương trình, dự án ưu tiên để thu hút vốn đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

8. Giám sát, đánh giá đầu tư dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

9. Tham mưu giúp Bộ trưởng trong việc phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

10. Chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng chấp thuận chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng dự án theo hình thức đối tác công - tư.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.