VĂN PHÒNG BAN QUẢN LÝ

Điện thoại: Máy trực trong giờ (04)39413201

Máy trực 24/24 giờ: (04) 39424015.

Fax: (04) 39423291/39422386.

Email: Vpbaocao@mt.gov.vn.