Tên nhà đầu tư Đại diện pháp lý Số điện thoại/Fax Số vốn CSH
(Tỷ đồng)
Tổng số dự án Chi tiết
Tổng công ty Sông Đà Hồ Văn Dũng (84-4) 38541164 300,60 2 Xem
Tổng số: 1 nhà đầu tư / 1 trang