1. Vụ trưởng - Trưởng ban Nguyễn Danh Huy

- Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý các mặt công tác của Ban được quy định tại Quyết định số 1815/QĐ-BGTVT ngày 3/8/2012 của Bộ GTVT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư;

- Trực tiếp phụ trách công tác: Trả lời Quốc hội; chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triến, đề án, xúc tiến đầu tư, danh mục dự án; công tác tố chức cán bộ, kế hoạch, thanh tra, kiểm toán, thi đua khen thưởng, quốc phòng an ninh.

- Tham gia Ban chỉ đạo PPP của Chính phủ.

- Khi đi vắng và nếu thấy cần thiết, Trưởng ban ủy nhiệm một Phó Trưởng ban thay mặt Trưởng ban lãnh đạo công tác của Ban và giải quyết các công việc do Trưởng ban trực tiếp phụ trách.

 

2. Phó Vụ trưởng - Phó Trưởng ban Vũ Tuấn Anh

- Phụ trách công tác Đảng, Công đoàn.

- Phụ trách các dự án đường bộ từ khu vực Quảng Ngãi trở vào (trừ các dự án do Phó Trưởng ban khác phụ trách), phụ trách dự án QL1 đoạn Sóc Trăng - Cà Mau.

- Phụ trách các dự án QL14 từ Bình Phước đến Gia Lai (khu vực Tây nguyên).

- Phụ trách các dự án thuộc lĩnh vực đường sắt và các Đề án liên quan.

- Giúp Trưởng ban trong công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, quốc phòng an ninh, phòng chống tham nhũng.

- Xúc tiến đầu tư thuộc lĩnh vực và địa bàn mình phụ trách; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phụ trách và một số nhiệm vụ khác.

 

3. Phó Vụ trưởng - Phó Trưởng ban Nguyễn Ngọc Long

- Phụ trách các dự án đường bộ khu vực phía Bắc từ tỉnh Ninh Bình trở ra (Trừ các dự án do Phó Ban khác phụ trách); các dự án đường bộ QL1 đoạn Quảng Ngãi - Phú Yên; QL1 Hà Nội - Bắc Giang; cao tốc Nội Bài - Hạ Long, Hòa Lạc - Hòa Bình, Thái Nguyên - Chợ Mới, QL3 Hà Nội - Thái Nguyên.

 - Phụ trách các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và các Đề án liên quan.

- Giúp Trưởng ban trong công tác phòng chống lụt bão.

- Xúc tiến đầu tư thuộc lĩnh vực và địa bàn mình phụ trách; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phụ trách.

 

4. Phó Vụ trưởng - Phó Trưởng ban Nguyễn Viết Huy

- Phụ trách các dự án QL1 từ Hà Nội - cần Thơ (trừ các dự án do Phó Trưởng ban khác phụ trách); các dự án đường bộ từ Thanh Hóa - Quảng Nam; dự án Tân Vạn - Nhân Trạch; dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; ATGT, trạm dừng nghỉ, thông tin; tổng họp chung lĩnh vực đường bộ.

- Phụ trách các dự án đường Hồ Chí Minh (trừ đoạn qua khu vực Tây Nguyên).

- Phụ trách các dự án thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa và Đề án liên quan.

- Phụ trách công tác tổng họp chung.

- Giúp Trưởng ban trong công tác trả lời Quốc hội, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, danh mục dự án; thanh tra, kiểm toán.

 - Xúc tiến đầu tư thuộc lĩnh vực và địa bàn mình phụ trách; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phụ trách và một số nhiệm vụ khác.

 - Là người phát ngôn của Ban.

 

5. Phó Vụ trưởng - Phó Trưởng ban Chu Thị Thủy

- Phụ trách các dự án thuộc lĩnh vực hàng không, hàng hải, trụ sở, nhà ở, giáo dục, y tế, đăng kiểm, vận tải và các Đe án liên quan.

- Tham gia Ban soạn thảo các Luật, Nghị định và Thông tư liên quan.

- Giúp Trưởng ban trong công tác xây dựng thể chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật.

- Phụ trách công tác phố biến, tuyên tuyền, giáo dục pháp luật; công tác nội chính; công tác đào tạo; tổng họp xử lý công việc hàng tháng; cải cách hành chính; công nghệ thông tin.

- Hợp tác quốc tế.

- Xúc tiến đầu tư thuộc lĩnh vực và địa bàn mình phụ trách và một số nhiệm vụ khác.