Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu QL60 tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre theo hình thức Hợp đồng BOT

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2304
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ GTVT
Nhà đầu tư
Liên danh: Công ty cổ phần đầu tư cầu đường CII, Công ty cổ phần thương mại nước giải khát Khánh An
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty cổ phần đầu tư cầu đường CII 242,70 (Tỷ đồng) 51%
Công ty cổ phần thương mại nước giải khát Khánh An 233,20 (Tỷ đồng) 49%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre
Phạm vi dự án: Điểm đầu Km0+00 (phía Tiền Giang) nối vào QL60 tại cầu kênh 120; Điểm cuối: Km8+331,05 (phía Bến Tre) nối với QL60 tại Km8+331,05.
Chiều dài: 8,33km
Quy mô đầu tư: Phần cầu: Cầu vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT DWL; Bề rộng cầu B=12,0m; phần cầu chính dây văng có B=15,0m; Phần đường đầu cầu: Cấp III, Bề rộng nền B=12,0m; vận tốc thiết kế V=60km/h.
Tổng mức đầu tư: 2.939,00 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :Chưa quyết toán
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
2.227,00 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
711,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước: Nhà nước hỗ trợ từ nguồn vốn NSNN cho một số hạng mục: GPMB, các chi phí khác (rà phá bom mìn, chuẩn bị đầu tư, TKKT và TKBVTC, chuyển giao công nghệ...) và một số hạng mục xây lắp.
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, phục vụ phát triển kinh tế - Xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho các tỉnh Tiền Giang và Bến Tre nói riêng cũng như các tỉnh trong khu vực nói chung; phù hợp với định hướng và quy hoạch phát triển GTVT.
Ngày khởi công 30/04/2002
Ngày hoàn thành 19/01/2009
Thời gian vận hành, khai thác
28 năm 01 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: