Đầu tư xây dựng cầu Yên Lệnh theo hình thức Hợp đồng BOT

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.9320
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ giao thông vận tải
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm B
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Hưng Yên, Hà Nam
Phạm vi dự án: Điểm đầu tại Km70+341 (địa phận tỉnh Hưng Yên); điểm cuối tại Km72+571 (địa phận tỉnh Hà Nam)
Chiều dài: 2,2
Quy mô đầu tư: Cầu BTCT và BTCTDUL chiều rộng 15m và đường dẫn 02 đầu cầu
Tổng mức đầu tư: 297,39 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :168,34 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
156,10 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
141,29 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước:
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nối hai tỉnh Hưng Yên và Hà Nam
Ngày khởi công
Ngày hoàn thành
Thời gian vận hành, khai thác
17 năm 01 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: 12 năm 10 tháng