Dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo Quốc lộ 20 đoạn Km123+105,17 - Km268+000 tỉnh Lâm Đồng theo hình thức hợp đồng BOT kết hợp BT

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.1121
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải
Nhà đầu tư
Liên danh: Tổng công ty 319, Cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P , Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Tổng công ty 319 222,12 (Tỷ đồng) 40%
Cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P 166,59 (Tỷ đồng) 30%
Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh 166,59 (Tỷ đồng) 30%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Lâm Đồng
Phạm vi dự án: Dự án thành phần 1: Đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, điểm đầu tại Km123+105 và điểm cuối tại Km154+400. Dự án thành phần 2: Đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, điểm đầu tại Km154+400 và điểm cuối tại Km268.
Chiều dài: khoảng 134,64 Km
Quy mô đầu tư: Đường cấp III miền núi: Bnền=12m; Bmặt=11m bao gồm 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Đoạn theo quy mô đường cấp IV miền núi, gồm 2 làn xe hỗn hợp; Các đoạn tuyến đi qua đô thị (Đoạn qua thị trấn Di Linh, thị trấn Liên Nghĩa và đoạn qua thành phố Đà Lạt giữ nguyên quy mô như hiện trạng, chỉ thảm tăng cường mặt đường. Cầu được giữ nguyên như quy mô hiện trạng (ghi chú: Giá trị quyết toán dưới đây bao gồm một số hạng mục tạm tính do chưa quyết toán như GPMB...)
Tổng mức đầu tư: 2.451,31 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :956,60 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
2.736,48 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước: Nhà nước bố trí ngân sách chi trả cho Dự án thành phần 2 đầu tư theo hình thức BT dự án
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nhằm đáp ứng được nhu cầu vận tải khu vực, phát triển kinh tế du lịch cho hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng, phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh trong khu vực, đảm bảo an ninh quốc phòng.
Ngày khởi công 25/03/2015
Ngày hoàn thành 01/06/2016
Thời gian vận hành, khai thác
Dự án BOT khai thác 22 năm Sau khi duyệt điều chỉnh: Dự án BOT khai thác 17 năm 11 tháng Sau quyết toán: Dự án BOT khai thác 17 năm 11 tháng