Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1374+525 - Km1392 và Km1405 - Km1425+500 tỉnh Khánh Hòa

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.1127
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ GTVT
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Khánh Hòa
Phạm vi dự án: Điểm đầu tại Km1374+525, điểm cuối tại Km1425+500, QL1 (không bao gồm đoạn Km1392÷Km1405)
Chiều dài: 37,7Km
Quy mô đầu tư: Đường cấp III - Đồng bằng; bề rộng nền đường 20,5m, mặt đường 19,5m bao gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, có dải phân cách giữa. (Giá trị quyết toán dưới đây bao gồm một số hạng mục tạm tính do chưa đủ điều kiện quyết toán như chi phí GPMB...)
Tổng mức đầu tư: 2.644,48 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :1.900,00 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
2.644,48 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước: Không có.
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên quốc lộ 1 khu vực tỉnh Khánh Hòa; đồng thời khắc phục phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng; phù hợp với quy hoạch va định hướng phát triển GTVT
Ngày khởi công 26/05/2013
Ngày hoàn thành 26/09/2015
Thời gian vận hành, khai thác
21 năm 8 tháng 16 ngày Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: 15 năm 8 tháng