Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km2118+600 - Km2127+320,75 và xây dựng tuyến tránh thành phố Sóc Trăng của QL1, tỉnh Sóc Trăng theo hình thức hợp đồng BOT

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.1143
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải
Nhà đầu tư
Liên danh: Công ty Cổ phần đầu tư Phương Nam , Công ty CP đầu tư PACIFIC
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty Cổ phần đầu tư Phương Nam 186,98 (Tỷ đồng) 90%
Công ty CP đầu tư PACIFIC 20,78 (Tỷ đồng) 10%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm B
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Sóc Trăng
Phạm vi dự án: Đoạn mở rộng trên QL1 từ Km2118+600 - Km2127+320,75. Đoạn tuyến tránh từ Km2127+320,75 - Km2136+810
Chiều dài: 16,220 km
Quy mô đầu tư: Đường cấp III đồng bằng. Quy mô mặt cắt ngang đoạn mở rộng trên QL1 Bnền=20m, Bmặt=19m, quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp và đoạn tuyến tránh của QL1: Bnền=12m, Bmặt=11m, quy mô 2 làn xe cơ giới. Giá trị quyết toán: 1.236 tỷ đồng (trong đó đã quyết toán 904,971 tỷ đồng, còn lại 331,029 tỷ đồng đang quyết toán gồm các hạng mục như: GPMB..
Tổng mức đầu tư: 1.419,24 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :1.236,00 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
1.419,24 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước: Không có
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên QL1 khu vực tỉnh Sóc Trăng, đồng thời phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển GTVT.
Ngày khởi công 28/12/2015
Ngày hoàn thành
Thời gian vận hành, khai thác
18 năm 2 tháng 21 ngày Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: 18 năm