Dự án QL1 đoạn Hòa Cầm - Hòa Phước, Tứ Câu Vĩnh Điện và Dự án mở rộng Quốc lộ 1 Đoạn Km947 - Km987, tỉnh Quảng Nam theo hình thức hợp đồng BOT thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn q

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2162
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải
Nhà đầu tư
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty cổ phần xây dựng công trình 545 189,00 (Tỷ đồng)
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Huyện Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Phú Ninh - Tỉnh Quảng Nam
Phạm vi dự án: Điểm đầu tại Km947+000, QL1 (thuộc huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam); điểm cuối tại Km 987+000, Phú Ninh tỉnh Quảng Nam
Chiều dài: 41,4km
Quy mô đầu tư: Cấp 3 đồng bằng, 4 làn xe, bề rộng nền đường Bnền=16,5m. - Giá trị quyết toán 1.191 tỷ đồng (trong đó đã quyết toán 828 tỷ đồng, còn lại 363 tỷ đồng đang quyết toán của một số hạng mục như: GPMB, chi phí khác).
Tổng mức đầu tư: 1.548,79 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :1.191,00 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
1.258,71 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
290,08 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước:
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1; phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng; phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển GTVT
Ngày khởi công 14/05/2014
Ngày hoàn thành 31/12/2015
Thời gian vận hành, khai thác
23 năm 3 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: khoảng 22 năm 5 tháng