Dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo QL20 Km0-Km123+105,17 trên địa bàn hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng theo hình thức BT

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.03.2166
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải
Nhà đầu tư
Liên danh: Công ty TNHH DVTM SX – XD Đông MêKông, Công ty cổ phần Việt Ren, Tổng công ty Đầu tư phát triển & QLDA HTGT Cửu Long, Tổng công ty VLXD số 1 - TNHH MTV (Bộ Xây dựng)
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty TNHH DVTM SX – XD Đông MêKông 300,73 (Tỷ đồng) 50%
Công ty cổ phần Việt Ren 180,44 (Tỷ đồng) 30%
Tổng công ty Đầu tư phát triển & QLDA HTGT Cửu Long 60,15 (Tỷ đồng) 10%
Tổng công ty VLXD số 1 - TNHH MTV (Bộ Xây dựng) 60,15 (Tỷ đồng) 10%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Đồng Nai, Lâm Đồng
Phạm vi dự án: Điểm đầu tại Km0+000, tại ngã ba Dầu Giây, giao QL1 tại Km1832+400, thuộc địa phận huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai và điểm cuối tại Km123+105,17, tại ngã ba giao đường Nguyễn Văn Cừ, thuộc địa phận thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Chiều dài: 117Km
Quy mô đầu tư: * Đoạn Km0 - Km20 đường cấp III đồng bằng Bnền=12m, Bmặt=11m; Các đoạn Km20 - Km76+700; Km79+800 - Km98; Km108+458 - Km118+900; Km123+100 - Km123+105,17 Đường cấp III miền núi; Đoạn Km118+900 - Km123+100 theo quy mô đường đô thị, đầu tư xây dựng phù hợp với hiện trạng, tăng cường mặt đường; Bề rộng nền đường; Đoạn Km118+900 - Km123+100 (qua thành phố Bảo Lộc) Bnền=27m, chỉ nâng cấp mặt đường.
Tổng mức đầu tư: 5.160,85 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :Chưa quyết toán
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
5.160,85 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước: Nhà nước thanh toán cho Nhà đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách.
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nhằm phát triển kinh tế du lịch cho hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng, đáp ứng được nhu cầu vận tải, phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh trong khu vực, đặc biệt là để phục vụ vận chuyển các sản phẩm nhôm và phát triển ngành công nghiệp nhôm, đảm bảo an ninh quốc phòng.
Ngày khởi công 23/12/2011
Ngày hoàn thành 28/04/2015
Thời gian vận hành, khai thác
Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: