Dự án thành phần 1: Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Cổ Chiên theo hình thức hợp đồng BOT

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2167
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ GTVT
Nhà đầu tư
Liên danh: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc 140,60 (Tỷ đồng) 74%
Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 49,40 (Tỷ đồng) 26%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Trà Vinh, Bến Tre
Phạm vi dự án: Điểm đầu: Km9+695 (phía Bến Tre, kết nối với Dự án thành phần 2 của Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Cổ Chiên) Điểm cuối: Km11+294 (phí Trà Vinh, kết nối với Dự án thành phần 2 của Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Cổ Chiên)
Chiều dài: 1,599Km
Quy mô đầu tư: Bcầu = 16,m, 4 làn xe
Tổng mức đầu tư: 2.308,74 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :821,00 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
1.264,34 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
1.044,40 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước: 1.044.388 triệu đồng (44,26%)
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Xây dựng cầu vượt qua sông Cổ Chiên để thay thế phà hiện tại phục vụ việc nối thông Quốc lộ 60 giữa tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh
Ngày khởi công 08/08/2014
Ngày hoàn thành 16/05/2015
Thời gian vận hành, khai thác
16 năm 11 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: 11 năm 04 tháng 01 ngày