Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km597+549 - Km605+000 & đoạn Km617+000 - Km641+000, tỉnh Quảng Bình theo hình thức hợp đồng BOT

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2172
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải
Nhà đầu tư
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty cổ phần Tasco 206,00 (Tỷ đồng) 100%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Huyện Bố Trạch và Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình
Phạm vi dự án: Đoạn Km597+549 - Km605+000, huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình; đoạn từ Km617+000 - Km641+000, huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình.
Chiều dài: 29,21 km
Quy mô đầu tư: Tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 4 làn xe, chiều rộng nền đường Bnền=20,5m. Ghi chú: Giá trị quyết toán dưới đây bao gồm một số hạng mục tạm tính như GPMB (do địa phương thực hiện)...
Tổng mức đầu tư: 2.004,70 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :1.808,00 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
2.004,70 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước:
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, cải thiện điều kiện khai thác, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên QL1; phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng; phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển GTVT
Ngày khởi công 28/11/2013
Ngày hoàn thành 24/06/2015
Thời gian vận hành, khai thác
22 năm Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: Dự kiến 16 năm 8 tháng