Dự án đầu tư xây dựng mới đoạn qua thị xã Ninh Hòa (Km0+00 - Km2+897); Cải tạo, nâng cấp tuyến QL26 các đoạn Km3+411 - Km15+350 (tỉnh Khánh Hòa); đoạn Km84+300 - Km88+383, Km91+383-Km98+800, Km101+800

Trạng thái

Dự án đang triển khai xây dựng
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2177
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Nhà đầu tư
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 501 128,80 (Tỷ đồng) 100%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm B
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đắk Lắk
Phạm vi dự án: a) Giai đoạn 1: Xây mới đoạn qua thị xã Ninh Hòa (Điểm đầu tại Km0+00 (giao QL1 tại Km1421+350,25 tại nút ngã ba trong thị xã Ninh Hòa), điểm cuối tại Km2+897 (giao QL26 cũ tại Km3+411)). Tuyến QL26: (Đoạn qua tỉnh Khánh Hòa: Điểm đầu tại Km3+411, điểm cuối tại Km11+504 và đoạn qua tỉnh Đắk Lắk: Điểm đầu: Km91+383, QL26 địa phận huyện Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk. Điểm cuối: Km98+800, QL26 địa phận huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) Giai đoạn 2: a) Giai đoạn 1: Giữ nguyên không điều chỉnh. b) Giai đoạn đầu tư bổ sung - Tỉnh Khánh Hòa: Đoạn tuyến QL26 cũ từ Km0+00 đến Km3+411. Đoạn Km11+504 - Km15+350. Tổng chiều dài là 7,4 km. - Tỉnh Đắk Lắk: Đoạn đầu tư nâng cấp, mở rộng QL26 từ Km84+300 - Km88+383 và Km101+800 - Km112+800. Thảm bê tông nhựa đảm bảo khai thác êm thuận, an toàn QL26 cũ đoạn Km88+383- Km91+383 và Km98+800 - Km101+800. Tổng chiều dài là 20,59 km.
Chiều dài: 18,41 Km
Quy mô đầu tư: Đoạn tuyến tránh thị xã Ninh Hòa theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế V=80km/h; đoạn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị thứ yếu, tốc độ thiết kế V=60km/h. Quy mô mặt cắt ngang đoạn thông thường Bm/Bn=11/12m, đoạn đô thị Bm/Bn=13.5/16,3m. Khổ cầu phù hợp với khổ nền đường. Tình hình triển khai: Đã hoàn thành giai đoạn 1, đang triển khai giai đoạn 2
Tổng mức đầu tư: 858.717,00 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :Chưa quyết toán
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
858,72 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước:
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nhằm đáp ứng năng lực thông hành trong tương lai là cần thiết và cấp bách, phù hợp với Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 25/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển giao thông vận tải. Đối với phạm vi tỉnh Khánh Hòa: Đầu tư xây dựng tuyến tránh thị xã Ninh Hòa và cải tạo, nâng cấp đoạn Km3+411 - Km11+504, QL26 nhằm khắc phục sự cản trở giao thông đầu tuyến QL26 do quá trình đô thị hoá dân cư hai bên đường và giao cắt cùng mức với đường sắt Bắc-Nam. Đối với phạm vi tỉnh Đắk Lắk: Đoạn Km91+383 - Km98+800, QL26, do hai đầu đoạn tuyến là hai thị trấn Ea Kar và EaKnốp đã được đầu tư mở rộng, đưa vào khai thác, sử dụng với tiêu chuẩn đường đô thị quy mô Bm=14m. Việc đầu tư để đồng bộ hai đoạn tuyến nêu trên sẽ góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Ngày khởi công 29/12/2015
Ngày hoàn thành
Thời gian vận hành, khai thác
18 năm 6 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: 20 năm 4 tháng Sau quyết toán: