Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh(QL14) - Đoạn từ cầu 38 đến thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước theo hình thức hợp đồng BOT

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2178
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao Thông Vận Tải
Nhà đầu tư
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty cổ phần Đức Thành Gia Lai 188,30 (Tỷ đồng) 100%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm B
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước
Phạm vi dự án: Điểm đầu tại cầu 38 lý trình Km921+025,91 QL14 (trùng điểm cuối dự án Cây Chanh - Cầu 38) và điểm cuối tại đầu cầu số 2 lý trình Km962+331,07 QL14 (trùng điểm đầu dự án Đồng Xoài - Chơn Thành).
Chiều dài: 39.515 Km
Quy mô đầu tư: Đoạn Km957+00 đến Km962+282,59: Bnền=21,6m, Bmặt= 19m, gồm 4 làn xe cơ giới x 3,5m = 14m; 2 làn xe thô sơ. Đoạn từ Km923+00 đến Km940+000 và Km941+00 đến Km957+00 với Bnền = 21,6m, Bmặt = 12,0m, gồm 02 làn xe cơ giới. Từ Km940+00 đến Km941+00: Bnền = 15,0m, Bmặt = 12,0m. Đoạn Km921+00 đến Km923+00 Bnền = 12m, Bmặt = 11,0m, bao gồm 2 làn xe cơ giới. Giá trị quyết toán: 1032 tỷ đồng (trong đó đã quyết toán 983,056 tỷ đồng, còn lại 48,944 tỷ đồng gồm một số hạng mục đang quyết toán như chi phí GPMB).
Tổng mức đầu tư: 1.066,79 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :1.032,00 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
0,00 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước: Sử dụng vốn Ngân sách do UBND tỉnh Bình Phước đền bù GPMB.
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nâng cao năng lực thông hành, đáp ứng nhu cầu vận taiar ngày càng tăng cao, bảo đảm an toàn giao thông, thúc đảy quá trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh Bình Phước; phù hợp với quy hoạch và phát triển định hướng giao phát triển GTVT
Ngày khởi công 24/04/2010
Ngày hoàn thành 01/06/2015
Thời gian vận hành, khai thác
23 năm 2 tháng 9 ngày Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: 17 năm 02 tháng 06 ngày