Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Ql38 đoạn nối Ql1 với Ql5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương theo hình thức hợp đồng BOT

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2191
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ GTVT
Nhà đầu tư
Liên danh: Công ty Cổ phần Đầu tư Khai Thác Cảng, Công ty cổ phần XD số 2, Công ty Cổ phần Licogi16
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty Cổ phần Đầu tư Khai Thác Cảng 97,20 (Tỷ đồng) 40%
Công ty cổ phần XD số 2 75,30 (Tỷ đồng) 31%
Công ty Cổ phần Licogi16 70,50 (Tỷ đồng) 29%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Bắc Ninh - Hải Dương
Phạm vi dự án: Bắc Ninh - Hải Dương
Chiều dài: 28,6
Quy mô đầu tư: - Đoạn đầu qua TP.Bắc Ninh (Km4+200 - Km5+186): Quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 33,5m. - Đoạn cuối TP.Bắc Ninh và qua huyện Tiên Du (Km5+186-Km12+343): Quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 22,5m. - Đoạn qua khu đông dân cư thuộc địa phận Hải Dương: Quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường 15,0 - 18,0m. - Các đoạn còn lại: Quy mô 2 làn xe, đường cấp III đồng bằng thông thường, bề rộng nền đường 12,0m (đoạn cầu Hồ từ Km 12+343 – Km13+000, tận dụng cầu Hồ hiện tại)
Tổng mức đầu tư: 1.679,80 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :Chưa quyết toán
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
1.679,80 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước: Không
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nhằm cải tạo, tăng cường nền, mặt đường đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, đảm bảo nhu cầu vận tải, an toàn khai thác trên QL38 đoạn nối QL1 với QL5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Bắc Ninh, Hải Dương nói riêng và các tỉnh vùng Đông Bắc nói chung.
Ngày khởi công 06/07/2014
Ngày hoàn thành
Thời gian vận hành, khai thác
19 năm 01 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: