Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh - Uông Bí theo hình thức hợp đồng BOT

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2198
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao Thông vận tải
Nhà đầu tư
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty Cổ phần Phát triển Đại Dương 365,78 (Tỷ đồng) 100%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh
Phạm vi dự án: Điểm đầu tại Km20+00 trên QL18 tỉnh Bắc Ninh - Điểm Cuối tại Km77+00 giao QL18 và QL10
Chiều dài: 51,59km
Quy mô đầu tư: Theo tiêu chuẩn đường cấp III - đồng bằng, mở rộng đủ 4 làn xe với Bnền tối thiểu = 15,0m
Tổng mức đầu tư: 2.905,07 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :Chưa quyết toán
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
2.905,07 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước: Không
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Cải tạo, nâng cấp QL18 đoạn Bắc Ninh - Uông Bí (mở rộng đủ 4 làn xe với Bnền tối thiểu = 15,0m) để đảm bảo lưu lượng xe thông qua đồng thời tăng cường ATGT và đồng bộ toàn tuyến góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
Ngày khởi công 27/04/2015
Ngày hoàn thành 27/04/2017
Thời gian vận hành, khai thác
16 năm 5 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: