Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến QL1 đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai theo hình thức HĐ BOT

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2281
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải
Nhà đầu tư
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty cổ phần đầu tư Đồng Thuận 298.319,00 (Tỷ đồng) 100%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm B
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Phạm vi dự án: Đoạn tuyến tăng cường QL1 điểm đầu tại Km 1841+000 và điểm cuối tại Km1851+714. Đoạn tránh TP. Biên Hòa điểm đầu tại Km 1851+714 QL 1 và điểm cuối tại Km 5+000 QL51.
Chiều dài: 22,27 Km
Quy mô đầu tư: Đoạn tuyến tăng cường QL1: Nền, mặt đường giữ nguyên bề rộng hiện tại; đối với những đoạn cải tạo cục bộ, bề rộng nền đường, mặt đường theo quy mô đoạn tuyến tương ứng. Đoạn tránh TP. Biên Hòa: Bnền= 23,6m, Bmặt = 20,5m Giá trị quyết toán: 1.506 tỷ đồng (trong đó đã quyết toán 819,042 tỷ đồng, còn lại 686,958 tỷ đồng đang quyết toán gồm các hạng mục như sau: GPMB, chi phí khác)
Tổng mức đầu tư: 1.506.305,00 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :1.506,00 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
1.489,00 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước:
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Đáp ứng nhu cầu vận tải khu vực, tạo thuận lợi cho việc phát triển đô thị của thành phố Biên Hòa và góp phần phát triển KT-XH của tỉnh, đồng thời từng bước góp phần phát triển hệ thống giao thông vùng kinh tế trọng điểm Phái Nam.
Ngày khởi công 18/12/2009
Ngày hoàn thành 20/05/2014
Thời gian vận hành, khai thác
13 năm 01 tháng 16 ngày Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: 20 năm 6 tháng