Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn, tỉnh Quảng trị và tỉnh Thừa Thiên Huế theo hình thức Hợp đồng BT

Trạng thái

Dự án đang chuẩn bị đầu tư
Thông tin chung
Mã dự án 01.03.2290
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế
Phạm vi dự án: - Điểm đầu: Km0+00 (Cam Lộ), trùng với Km11+920, QL9, thuộc địa phận thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; - Điểm cuối tuyến: Km102+200 (La Sơn) trùng với điểm đầu dự án La Sơn - Tuý Loan, thuộc địa phận xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chiều dài: 102,2km
Quy mô đầu tư: Tiêu chuẩn cao tốc, phân kỳ giai đoạn 1 với quy mô 4 làn xe hạn chế chế, Bnền = 22,25m
Tổng mức đầu tư: 9.802,68 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :Chưa quyết toán
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
9.802,68 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước:
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn, cùng với đoạn La Sơn - Túy Loan đang được đầu tư xây dựng sẽ nối thông nhánh Đông đường Hồ Chí Minh qua khu vực miền Trung, từng bước hoàn thành toàn tuyến theo các Nghị quyết số 38/2004/QH11 và số 66/2013/QH13 của Quốc hội, góp phần phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của cả nước. Đoạn Cam Lộ - La Sơn là dự án giao thông có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế nói riêng và khu vực nói chung; tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, biên giới quốc gia.
Ngày khởi công
Ngày hoàn thành
Thời gian vận hành, khai thác
Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: