Danh sách văn bản
STT Tên mẫu tham khảo Xem Tải tệp tin
1 Hướng dẫn hợp đồng cảng đường thủy Xem Tải tệp tin
2 Hướng dẫn hợp đồng đường cao tốc Xem Tải tệp tin
3 Hướng dẫn hợp đồng đường sắt Xem Tải tệp tin
4 Hướng dẫn hợp đồng hàng không Xem Tải tệp tin
5 Hợp đồng BOO cho đường thủy Xem Tải tệp tin
6 Hợp đồng BOT cho đường cao tốc Xem Tải tệp tin
7 Hợp đồng O&M cho hàng không Xem Tải tệp tin
8 Hợp đồng BLT cho đường sắt Xem Tải tệp tin
9 Phụ lục mẫu hợp đồng BOT Xem Tải tệp tin
10 Sổ tay quy trình PPP Xem Tải tệp tin
11 Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển Xem Tải tệp tin
12 Mẫu hồ sơ mời thầu Xem Tải tệp tin
13 Tài liệu đấu thầu bổ sung Xem Tải tệp tin