Thông tin văn bản
Thông tin văn bản số 02/2016/TT-BKHĐT
Tình trạng văn bản Có hiệu lực
Số/ Ký hiệu 02/2016/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 01/03/2016
Hình thức Công điện
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Bùi Quang Vinh Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Tệp đính kèm Tải về
Ghi chú

Văn bản có hiệu lực kể từ ngày 18/4/2016

CÁC VĂN BẢN KHÁC

NoSố/ Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung chủ yếu
1 06/2016/TT-BKHĐT 28/06/2016 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
2 8746/BGTVT-ĐTCT 29/07/2016 Thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế cơ sở, TMĐT, và điều chỉnh hợp đồng dự án BOT, BT do Bộ GTVT quản lý
3 9567/BGTVT-ĐTCT 17/08/2016 Thực hiện điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế cơ sở, TMĐT, và điều chỉnh hợp đồng dự án BOT, BT do Bộ GTVT quản lý
4 15/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
5 63/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
6 50/2014/QH13 18/06/2014 Luật xây dựng
7 166/2011/TT-BTC 17/11/2011 Thông tư quy định về quản lý, sử dụng chi phí chuẩn bị dự án và kinh phí hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình quản lý dự án
8 2777/QĐ-BGTVT 03/08/2015 Quy định V.v tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện các hợp đồng theo hình thức PPP
9 30/2015/NĐ-CP 17/03/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
10 32/2015/NĐ-CP 25/03/2015 Nghị định quy định về chi phí quản lý đầu tư xây dựng