Thông tin văn bản
Thông tin văn bản số 166/2011/TT-BTC
Tình trạng văn bản Có hiệu lực
Số/ Ký hiệu 166/2011/TT-BTC
Ngày ban hành 17/11/2011
Hình thức Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ tài chính Phạm Sỹ Danh Thứ trưởng
Ngành/Lĩnhvực Khác
Tệp đính kèm Tải về
Ghi chú

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung liên quan đến quá trình thực hiện các dự án theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT

CÁC VĂN BẢN KHÁC

NoSố/ Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung chủ yếu
1 06/2016/TT-BKHĐT 28/06/2016 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
2 02/2016/TT-BKHĐT 01/03/2016 Hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư
3 8746/BGTVT-ĐTCT 29/07/2016 Thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế cơ sở, TMĐT, và điều chỉnh hợp đồng dự án BOT, BT do Bộ GTVT quản lý
4 9567/BGTVT-ĐTCT 17/08/2016 Thực hiện điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế cơ sở, TMĐT, và điều chỉnh hợp đồng dự án BOT, BT do Bộ GTVT quản lý
5 15/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
6 63/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
7 50/2014/QH13 18/06/2014 Luật xây dựng
8 2777/QĐ-BGTVT 03/08/2015 Quy định V.v tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện các hợp đồng theo hình thức PPP
9 30/2015/NĐ-CP 17/03/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
10 32/2015/NĐ-CP 25/03/2015 Nghị định quy định về chi phí quản lý đầu tư xây dựng