No Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung chủ yếu
1 9567/BGTVT-ĐTCT 17/08/2016 Thực hiện điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế cơ sở, TMĐT, và điều chỉnh hợp đồng dự án BOT, BT do Bộ GTVT quản lý
2 8746/BGTVT-ĐTCT 29/07/2016 Thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế cơ sở, TMĐT, và điều chỉnh hợp đồng dự án BOT, BT do Bộ GTVT quản lý
3 02/2016/TT-BKHĐT 01/03/2016 Hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư
4 06/2016/TT-BKHĐT 28/06/2016 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
5 68/2014/QH13 26/11/2014 Quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.
6 67/2014/QH13 26/11/2014 Quy định về hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài
7 159/2013/TT-BTC 14/11/2013 Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ
8 02/2016/TT-BKHĐT 01/03/2016 Hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định phê duyệt Đề xuất dự án và Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư
9 55/2016/TT-BTC 23/03/2016 Quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án quản lý đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư
10 06/2016/TT-BXD 10/03/2016 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
11 4255/QĐ-BGTVT 01/12/2015 Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ GTVT quản lý
12 59/2015/NĐ-CP 18/06/2015 Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng
13 37/2015/NĐ-CP 22/04/2015 Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
14 32/2015/NĐ-CP 25/03/2015 Nghị định quy định về chi phí quản lý đầu tư xây dựng
15 30/2015/NĐ-CP 17/03/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
16 2777/QĐ-BGTVT 03/08/2015 Quy định V.v tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện các hợp đồng theo hình thức PPP
17 166/2011/TT-BTC 17/11/2011 Thông tư quy định về quản lý, sử dụng chi phí chuẩn bị dự án và kinh phí hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình quản lý dự án
18 50/2014/QH13 18/06/2014 Luật xây dựng
19 63/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
20 15/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư