No Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung chủ yếu
1 02/2016/TT-BKHĐT 01/03/2016 Hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư
2 06/2016/TT-BKHĐT 28/06/2016 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
3 68/2014/QH13 26/11/2014 Quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.
4 67/2014/QH13 26/11/2014 Quy định về hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài
5 159/2013/TT-BTC 14/11/2013 Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ
6 02/2016/TT-BKHĐT 01/03/2016 Hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định phê duyệt Đề xuất dự án và Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư
7 55/2016/TT-BTC 23/03/2016 Quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án quản lý đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư
8 06/2016/TT-BXD 10/03/2016 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
9 59/2015/NĐ-CP 18/06/2015 Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng
10 37/2015/NĐ-CP 22/04/2015 Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
11 32/2015/NĐ-CP 25/03/2015 Nghị định quy định về chi phí quản lý đầu tư xây dựng
12 30/2015/NĐ-CP 17/03/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
13 166/2011/TT-BTC 17/11/2011 Thông tư quy định về quản lý, sử dụng chi phí chuẩn bị dự án và kinh phí hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình quản lý dự án
14 50/2014/QH13 18/06/2014 Luật xây dựng
15 63/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
16 15/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư